Workshop

Čo to znamená

Workshop je štruktúrované a interaktívne stretnutie navrhnuté tak, aby sa dosiahlo konkrétny výsledok. Je to viac než len stretnutie; je to kolaboratívne prostredie, kde skupina ľudí pracuje spoločne na tom, aby sa naučila, riešila problémy alebo generovala nápady. 

Viac info

Workshopy sú cenným nástrojom na učenie, spoluprácu a dosahovanie konkrétnych cieľov. Poskytujú dynamické a pútavé prostredie pre jednotlivcov a skupiny, aby mohli spolupracovať a dosahovať pozitívne výsledky.

Čo zahŕňa workshop?

 • Zameranie a ciele: Workshopy majú jasné zameranie alebo cieľ, napríklad brainstorming nových nápadov na produkty, vývoj marketingovej stratégie alebo zlepšenie tímových zručností.
 • Aktivity a účasť: Na rozdiel od pasívnych prezentácií sú workshopy o aktívnej participácii. Účastníci sa zapájajú do cvičení, diskusií, hry na roly alebo iných aktivít, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa dosiahli ciele workshopu.
 • Facilitácia: Facilitátor zohráva kľúčovú úlohu pri tom, aby workshop prebiehal hladko, aby sa všetci zapojili a aby viedol skupinu k požadovanému výsledku.
 • Trvanie: Workshopy môžu trvať od niekoľkých hodín až po viac dní, v závislosti od zložitosti témy a požadovaných výsledkov.

Výhody workshopu

 • Zamerané učenie: Workshopy poskytujú koncentrovanú skúsenosť učenia sa na konkrétnu tému v porovnaní s rozptýleným zberom informácií.
 • Spolupráca a tímová práca: Workshopy povzbudzujú účastníkov, aby pracovali spoločne, zdieľali nápady a budovali vzťahy, čím podporujú tímovú prácu.
 • Riešenie problémov a rozhodovanie: Workshopy môžu byť silným nástrojom na riešenie zložitých problémov a spoločné dosahovanie riešení.
 • Generovanie nápadov a inovácie: Prostredníctvom brainstormingu a kreatívnych cvičení môžu workshopy vyvolať nové nápady a viesť k inovatívnym riešeniam.
 • Rozvoj zručností: Workshopy sa dajú navrhnúť tak, aby sa učili špecifické zručnosti, ako je komunikácia, vedenie alebo projektový manažment.

Typy workshopov

Workshopy existujú v rôznych formách v závislosti od účelu a cieľov. Tu sú niektoré bežné typy:

 • Výcvikové workshopy: Navrhnuté tak, aby účastníkov naučili nové zručnosti alebo vedomosti na konkrétnu tému.
 • Brainstormingové workshopy: Zamerané na generovanie kreatívnych nápadov a riešení problémov.
 • Tímbildingové workshopy: Aktivity navrhnuté na zlepšenie komunikácie, spolupráce a riešenia problémov v rámci tímu.
 • Strategické plánovacie workshopy: Používajú sa na vývoj stratégií na dosiahnutie dlhodobých cieľov.
 • Workshopy riešenia problémov: Zamerané na identifikáciu a riešenie konkrétnych výziev alebo prekážok.

UX workshop

UX workshop, preložené ako workshop zameraný na používateľskú skúsenosť (UX), je špecifický typ workshopu navrhnutý tak, aby sa zlepšila používateľská skúsenosť (UX) produktu alebo služby. Je to kolaboratívne stretnutie, kde tím ľudí pracuje spoločne na identifikácii a riešení problémov súvisiacich s UX.

UX workshop sa zvyčajne zameriava na:

 • pochopenie používateľov - pochopenie potrieb, očakávaní a bolestivých bodov cieľovej skupiny používateľov.
 • generovanie nápadov - nové funkcie, zmeny v rozhraní a zlepšenie informačnej architektúry.
 • prototyping a testovanie - vytvorenie jednoduchých modelov rozhrania, ktoré sa následne testujú s používateľmi.
 • zlepšenie spolupráce - workshop podporuje spoluprácu medzi rôznymi tímami, ako sú dizajnéri, vývojári, produktoví manažéri a marketingoví pracovníci.

Výhody UX workshopu 

 • Zlepšenie použiteľnosti produktu alebo služby
 • Zvýšenie miery spokojnosti používateľov
 • Zvýšenie miery konverzie (napríklad počet nákupov)
 • Riešenie konkrétnych problémov s UX, ktoré identifikoval výskum používateľov
 • Zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi tímami

Typy UX workshopov

Existuje mnoho rôznych typov UX workshopov, v závislosti od cieľov a fázy vývoja produktu. Niektoré bežné typy UX workshopov zahŕňajú:

 • Workshop na definovanie rozsahu: Pomáha tímu definovať ciele produktu a identifikovať kľúčové funkcie.
 • Persona workshop: Zameriava sa na vývoj persón, ktoré predstavujú cieľovú skupinu používateľov.
 • Card sorting workshop: Pomáha tímu zorganizovať obsah a zlepšiť informačnú architektúru.
 • Ideation workshop: Zameraný na generovanie čo najväčšieho počtu nápadov na zlepšenie UX.
 • Prototyping workshop: Rýchle vytvorenie prototypov rozhrania na testovanie s používateľmi.

UX workshop môže byť hodnotným nástrojom pre zlepšenie používateľskej skúsenosti produktu alebo služby. Poskytuje tímu štruktúrované prostredie na spoluprácu, generovanie nápadov a riešenie problémov. Chcete mať UX workshop? Kontaktujte nás.

Accessibility workshop alebo workshop prístupnosti

Accessibility workshop alebo taktiež workshop zameraný na prístupnosť, je vzdelávacia a interaktívna session navrhnutá tak, aby zlepšila povedomie a zručnosti účastníkov v oblasti prístupnosti digitálnych produktov a služieb.

Cieľom accessibility workshopu je:

 • zvýšiť povedomie o prístupnosti
 • naučiť princípy a štandardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), ktoré definujú, ako vyvíjať prístupné webové stránky a aplikácie pre ľudí so zdravotným postihnutím
 • rozvíjať zručnosti pre tvorbu prístupných produktov
 • zdieľanie skúseností a osvedčených postupov

Pre koho je vhodný accessibility workshop?

 • Dizajnéri a vývojári: Získajú vedomosti a zručnosti potrebné na tvorbu prístupných používateľských rozhraní a kódu.
 • Produktoví manažéri: Naučia sa zadefinovať a implementovať požiadavky na prístupnosť do produktových plánov.
 • Obsahoví pracovníci: Dozvedia sa, ako vytvárať prístupný obsah pre ľudí so zrakovým, sluchovým a iným postihnutím.
 • Marketéri a pracovníci pre styk s verejnosťou: Pochopia, ako sprístupniť svoje marketingové materiály a komunikáciu širšiemu publiku.

Výhody accessibility workshopu 

 • Zlepšenie reputácie značky: Zameranie sa na prístupnosť demonštruje sociálnu zodpovednosť a inclusive prístup spoločnosti.
 • Rozšírenie cieľovej skupiny: Prístupné produkty a služby môžu osloviť širšie publikum vrátane ľudí so zdravotným postihnutím.
 • Zníženie právnych rizík: Dodržiavanie štandardov WCAG pomáha predchádzať právnym problémom súvisiacim s diskrimináciou.
 • Zlepšenie celkovej kvality produktov: Zohľadnenie prístupnosti pri vývoji vedie k lepšie použiteľným a užívateľsky príjemnejším produktom pre všetkých používateľov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o accessibility workshope a jeho prínose pre vašu firmu, kontaktujte nás.

Ak vás zaujala téma UX a accessibility, tak si určite prečítajte:

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.