Všeobecné licenčné podmienky

Článok 1: Úvodné ustanovenia
1.1 Spoločnosť ui 42 spol. s r.o. so sídlom Sibírska 62, 832 01 Bratislava, IČO: 35 713 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 14226/B (ďalej len „spoločnosť ui 42“) vydáva tieto Všeobecné licenčné podmienky spoločnosti ui 42 (ďalej len „VLP“ alebo „Podmienky“). VLP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou ui 42 a tretími osobami týkajúce sa využívania autorských práv a práv priemyselného vlastníctva, ktorých vlastníkom je spoločnosť ui 42. VLP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou ui 42 a jej klientom resp. klientom jej oprávneného zmluvného partnera a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch spoločnosti ui 42 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.ui42.sk.
1.2 VLP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

Článok 2: Definície pojmov
2.1 Softvér znamená počítačový program, aplikáciu alebo ich samostatnú ucelenú časť, vyjadrený súborom príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači, pričom tieto príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo strojovom kóde. Softvér je presne definovaný v Zmluve.
2.2 Licencia znamená oprávnenie používať Softvér v rozsahu a spôsobom určeným v týchto Podmienkach a/alebo v Zmluve, ktoré vzniká momentom uzatvorenia Zmluvy.
2.3 Sublicencia je Licencia udelená oprávneným zmluvným partnerom spoločnosti ui 42 Nadobúdateľovi Licencie.
2.4 Poskytovateľ Licencie je spoločnosť ui 42, a to aj v prípade, ak Licenciu poskytne ktorýkoľvek z jej zmluvných partnerov, ktorý je v zmysle zmluvy so spoločnosťou ui 42 oprávnený poskytovať Sublicencie.
2.5 Nadobúdateľ Licencie je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe písomnej zmluvy nadobudne Licenciu
2.6 Zmluva je licenčná zmluva alebo akýkoľvek obdobný zmluvný vzťah medzi spoločnosťou ui 42 a klientom, uzatvorený v písomnej forme; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VLP a VOP.
2.7 VOP sú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ui 42, ktoré vydáva spoločnosť ui 42, a ktoré upravujú základný právny rámec vzťahov medzi spoločnosťou ui 42 a jej klientmi vo všeobecnosti. VOP sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch spoločnosti ui 42 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.ui42.sk.
2.8 Autorský zákon znamená zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
2.9 Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2.10 Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Článok 3: Výkon práv z Licencie
3.1 Nadobúdateľ Licencie je povinný uchovať Zmluvu vrátane VLP ako dôkaz poskytnutia Licencie.
3.2 Nadobúdateľ Licencie sa zaväzuje pri vykonávaní práv z Licencie dodržiavať bez výhrad všetky podmienky poskytnutej Licencie uvedené v Zmluve a týchto Podmienkach. Ak Nadobúdateľ Licencie nesúhlasí s podmienkami poskytnutej Licencie, Zmluva sa od počiatku ruší a Nadobúdateľ Licencie je  povinný vrátiť Poskytovateľovi Licencie všetky inštalačné súbory týkajúce sa Softvéru na dátovom nosiči spolu so všetkými priloženými a sprievodnými materiálmi a dokumentmi a nie je ďalej oprávnený používať Softvér.
3.3 Nadobúdateľ Licencie je povinný informovať všetkých svojich zamestnancov, ktorí sú používateľmi Softvéru, o podmienkach poskytnutej Licencie.
3.4 Trvalá Licencia. Trvalou Licenciou je taká Licencia, za ktorú Nadobúdateľ Licencie uhradí dohodnutú jednorazovú úhradu a na jej základe je oprávnený používať Softvér za podmienok uvedených v Zmluve a týchto Podmienkach bez časového obmedzenia.
3.5 Priebežná Licencia. Priebežnou Licenciou je taká Licencia, za ktorú Nadobúdateľ Licencie uhrádza dohodnutú úhradu v pravidelných, ak nie je v Zmluve uvedené inak, mesačných intervaloch a na jej základe je oprávnený používať Softvér za podmienok uvedených v Zmluve a týchto Podmienkach počas obdobia, za ktoré uhradil dohodnutú úhradu.
3.6 Softvér je chránený Autorským zákonom, ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami.
3.7 Poskytnutím Licencie sa udeľuje oprávnenie používať Softvér v súlade so Zmluvou a VLP, samotný Softvér však nie je predmetom prevodu. Licencia sa týka len Softvéru, nie produktov, ktoré sú vytvorené prostredníctvom Softvéru.
3.8 Poskytovateľ Licencie je oprávnený poskytovať Licenciu neobmedzenému okruhu Nadobúdateľov Licencie.

Článok 4: Rozsah a podmienky Licencie
4.1 Územný rozsah Licencie. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Nadobúdateľ Licencie je oprávnený používať Softvér bez teritoriálneho obmedzenia na celom svete.
4.2 Vecný rozsah Licencie. Poskytovateľ Licencie týmto udeľuje Nadobúdateľovi Licencie právo používať, spôsobom uvedeným nižšie, taký počet kópií každého čísla verzie a jazykovej mutácie Softvéru, ktorý je uvedený v Zmluve. Pre každú získanú Licenciu môže Nadobúdateľ Licencie nainštalovať a používať jednu kópiu Softvéru, alebo ktorúkoľvek predchádzajúcu verziu pre ten istý operačný systém, na jedinom počítači, pracovnej stanici, termináli alebo inom digitálnom elektronickom zariadení (ďalej len „Počítač“). Prvotný používateľ Počítača, na ktorom sa používa kópia Softvéru, môže vyhotoviť druhú kópiu výlučne pre svoje vlastné použitie na prenosnom počítači. Nadobúdateľ Licencie môže tiež uchovať alebo nainštalovať kópiu Softvéru na úložnom zariadení, ako je sieťový server, ktorý sa používa len na inštaláciu alebo prevádzku Softvéru na iných Počítačoch Nadobúdateľa Licencie v rámci internej siete. Nadobúdateľ Licencie musí však získať a prideliť Licenciu pre každý jednotlivý Počítač, na ktorom je Softvér nainštalovaný alebo sa prevádzkuje z pamäťového zariadenia. Licencia na Softvér sa nemôže zdieľať ani používať súčasne na rôznych Počítačoch.
4.3 Spôsob použitia Softvéru. Ak nie je uvedené v Zmluve inak, Nadobúdateľ Licencie je oprávnený použiť Softvér len pre svoje vlastné prevádzkové potreby a na účel, na ktorý je Softvér určený, a nie je oprávnený žiadnym spôsobom ďalej nakladať so Softvérom a poskytnutou Licenciou.
4.4 Obmedzenia. Na všetky kópie Softvéru sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:
4.4.1 Autorské práva. Poskytovateľ Licencie je výlučným vlastníkom všetkých práv k Softvéru. Všetky autorské práva týkajúce sa Softvéru (zahŕňajúc ale neobmedzujúc sa na akékoľvek kresby, fotografie, animácie, obrazové a zvukové záznamy, text a „aplety" zahrnutých do Softvéru), jeho jednotlivých kópií a priložených tlačených materiálov, sú výlučným vlastníctvom Poskytovateľa Licencie. Nadobúdateľ Licencie nesmie kopírovať Softvér a akékoľvek príručky alebo iné tlačené materiály opisujúce a vysvetľujúce Softvér, ak nie je v príslušných právnych predpisoch a medzinárodných dohodách uvedené inak. Nadobúdateľovi Licencie sa udeľuje výhradne len právo používať Softvér spôsobom, ako je to stanovené v Zmluve a týchto Podmienkach.
4.4.2 Obmedzenie prenájmu. Nadobúdateľ Licencie nesmie prenajať, poskytnúť lízing, požičať alebo iným spôsobom umožniť tretej osobe používanie Softvéru alebo jeho kópie.
4.4.3 Spätná analýza. Nadobúdateľ Licencie nesmie analyzovať, dekompilovať alebo iným spôsobom dešifrovať Softvér, s výnimkou a len do tej miery, do akej je táto činnosť výslovne povolená príslušnými právnymi predpismi bez ohľadu na toto obmedzenie.
4.4.4 Oddeľovanie súčastí. Na Softvér je udelená Licencia ako na jeden produkt. Jeho súčasti sa nesmú oddeľovať a používať na viac ako jednom Počítači.
4.4.5 Prevod práv na Softvér. Právo používať Softvér nesmie Nadobúdateľ Licencie previesť na tretiu osobu.
4.4.6 Údržba produktu. Poskytovateľ Licencie sa nezaväzuje poskytovať údržbu alebo aktualizácie Softvéru, pokiaľ sa na tom s Nadobúdateľom Licencie výslovne nedohodne v Zmluve. Ak dôjde k aktualizácii Softvéru alebo k zlepšeniu jeho funkcionality, budú sa na takto aktualizovaný resp. zlepšený Softvér primerane aplikovať podmienky uvedené v Zmluve a týchto Podmienkach.

Článok 5: Záruky
5.1 Záruky. Poskytovateľ Licencie poskytuje na Softvér záruku na jeho funkčnosť. Softvér a všetka súvisiaca dokumentácia sú poskytované bez akýchkoľvek ďalších záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane ale bez obmedzenia, záruk vhodnosti na ten-ktorý účel alebo záruk na dodržanie predpisov. Riziko vyplývajúce z používania Softvéru zostáva na Nadobúdateľovi Licencie s výnimkou vyššie uvedených záruk Poskytovateľa.
5.2 Obmedzenie zodpovednosti. Do maximálneho možného rozsahu povoleného príslušnými právnymi predpismi v žiadnom prípade nenesie Poskytovateľ Licencie alebo jeho dodávatelia zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane, okrem iného, škody zo straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek finančnej škody), ktoré vyplynú z používania či z nemožnosti použiť Softvér alebo neschopnosti poskytovať služby podpory a to aj vtedy, keď bol Poskytovateľ Licencie upozornený na možnosť takejto škody.

Článok 6: Odstúpenie od Zmluvy, zánik Licencie
6.1 Poskytovateľ Licencie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Nadobúdateľ Licencie vykonáva práva z Licencie v rozpore so Zmluvou a týmito Podmienkami a porušuje rozsah a podmienky Licencie uvedené v Zmluve a/alebo v týchto Podmienkach. V prípade Priebežnej Licencie je Poskytovateľ Licencie tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Nadobúdateľ Licencie neuhradil splatnú čiastku odplaty ani do 15 (slovom pätnástich) dní odo dňa splatnosti tejto čiastky.
6.2 Odstúpením od Zmluvy v súlade s bodom 6.1 týchto Podmienok Zmluva zaniká od počiatku. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej strane. Následkom zániku Zmluvy zaniká aj Licencia.
6.3 Po zániku Licencie podľa bodu 6.2 týchto Podmienok je Nadobúdateľ Licencie povinný vrátiť Poskytovateľovi Licencie všetky inštalačné súbory týkajúce sa Softvéru na dátovom nosiči spolu so všetkými priloženými a sprievodnými materiálmi a dokumentmi a nie je ďalej oprávnený používať Softvér.

Článok 7: Spoločné ustanovenia
7.1 Akékoľvek spory týkajúce sa Licencie, jej rozsahu a podmienok, spôsobu používania Softvéru, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom Licencie a Nadobúdateľom Licencie sa obe strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
7.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

Článok 8: Záverečné ustanovenia
8.1 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok a/alebo Zmluvy stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
8.2 Spoločnosť ui 42 si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto Podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke www.ui42.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.
8.3 Podmienky nadobúdajú účinnosť najskôr po 5 dňoch odo dňa ich zverejnenia podľa bodu 8.2 týchto
Podmienok.
8.4 Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito Podmienkami. Pôsobnosť týchto Podmienok alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou účastníkov Zmluvy.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2006.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.