Prístupnosť webových stránok

Prístupnosť webových stránok

Nedávno som cestou z práce popri ceste videl bilboard s nápisom „Internet pre každého“. Bežná fráza dnešnej doby, no jej posolstvo pokračovalo slovom „zadarmo“. Celý slogan teda znel „Internet pre každého zadarmo“. Nespomeniem si na meno politika, pri ktorého hlave to bolo napísané v súvislosti s predvolebnou kampaňou a ani nebudem rozoberať populizmus tohto sloganu či realitu prístupu na internet na Slovensku. Ak má byť totiž internet naozaj pre každého, hoci aj zadarmo, je potrebné vytvárať prístupné internetové stránky.

 

Problematika prístupnosti webových stránok sa dostala do diskusie po medializácii už predtým dlhšie zverejneného zákona, ktorý definoval, aké pravidlá musia byť dodržané, aby stránka bola prístupná. Prvá verzia výnosu vzišla najprv z dielne Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (r. 2006), dnes ho vydáva a novelizuje Ministerstvo financií. Jeho nariadenie musia rešpektovať všetky webové stránky štátnych organizácií a za nedodržanie pravidiel sú definované finančné pokuty.

 

Pri aplikácií nariadení z výnosu o prístupnosti sa často stretávame s otázkami, pre akú skupinu ľudí vlastne musíme optimalizovať stránku. Tou najčastejšie spomínanou je skupina zrakovo hendikepovaných návštevníkov s rôznym stupňom poškodenia. Nejdená sa pritom len o úplne nevidiacich, ktorý na prehliadanie web stránok používajú zvukové čítacie zariadenia. Na zle navrhnutej stránke môžu problémy pri navigácii spôsobovať aj niektoré formy farbosleposti, niektorým návštevníkom stačí len zväčšiť písmo. Okrem zrakovo hendikepovaných sú tu však aj ďalšie skupiny návštevníkov:

  • Seniori – motorické problémy pri práci s myšou, malé písmo textov, neprehľadná navigácia, zložito formulované texty.
  • Sluchovo postihnutý – problémy s videami so zvukovou stopou, zvukovými záznamami, celkovo s multimédiami.
  • Fyzické hendikepy – nemožnosť používať myš na polohovanie kurzora

Samotný výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy je zložený z viacerých častí, ktoré definujú pravidlá pri vytváraní informačnej architektúry štátnej organizácie. V časti o prístupnosti a funkčnosti webových stránok sa venuje dvom základným oblastiam:

  • Technickej
  • Obsahovej

 

Technická stránka webu súvisí hlavne s dodržiavaním pravidiel WCAG. Tie presne špecifikujú formát HTML značiek, ich použitie, povinné atribúty a pod. V tejto súvislosti je vhodné spomenúť, že okrem kvalitného CMS systému na generovanie obsahu je dôležitý čistý a valídny HTML kód pridružených šablón stránok.

 

Obsahové atribúty webu sa týkajú niekoľkých oblastí:

  • Obsahové parametre, povinné stránky, ktoré by mali byť na každom webe (správca webu, vyhlásenie o prístupnosti, anglická verzia, RSS atď.)
  • Štandardy pre používanie textových súborov – používanie otvorených formátov ako napr. PDF alebo ODT
  • Štandardy pre používanie grafických a multimediálnych súborov – typy obrázkov, videá, textové prepisy, preklady.

 

Pri návrhu alebo redizajne webu, ktorý sa má stať prístupným, je potrebné postupovať systematicky od začiatku a prihliadať na pravidlá vo výnose v každom bode realizácie. Informačná architektúra by mala v súlade s požiadavkami zákazníka definovať všetky funkcionality tak, aby boli technicky dostupné pre každého. Vo fáze návrhu grafiky a rozloženia je potrebné kontrolovať farebné kontrasty a vytvárať zrozumiteľnú navigáciu, programátor vo fáze realizácie musí poznať pravidlá pre vytváranie čistého a prístupného HTML kódu.

 

Veľmi dôležitou súčasťou je aj samotný zákazník, ktorý po realizácii bude vytvárať obsah web stránky. Je potrebné ho dostatočne vyškoliť na používanie redakčného systému a vysvetliť mu základné pravidlá pre vytváranie prístupného obsahu webu – ako vytvárať tabuľky, vkladať obrázky, formátovať text.

 

PS: Internet pre každého zadarmo je realitou. Vo Fínsku už na to majú zákon.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.