ROI

Čo to znamená

ROI je skratka pre návratnosť investície z anglického Return on Investment, pričom predstavuje pomer medzi ziskom a nákladmi na investíciu. Tento ukazovateľ sa používa na meranie úspešnosti investície a pomáha podnikom posúdiť, či ich investície sú ziskové alebo nie. ROI sa vypočítava ako pomer zisku k nákladom na investíciu.

Viac info

ROI sa často používa v digitálnej marketingovej stratégii na meranie úspešnosti kampaní, ako aj na posúdenie návratnosti investície do určitých technológií alebo projektov. Vyššie ROI znamená, že investícia je zisková, zatiaľ čo nižšie ROI znamená, že investícia je nezisková alebo dokonca môže byť stratová. ROI môže byť dôležitým ukazovateľom pre podniky a investorov pri rozhodovaní o budúcich investíciách a marketingových stratégiách. Správne meranie ROI môže pomôcť podnikom zlepšiť ich výkon a zvýšiť ziskovosť.