FinStat

Čo to znamená

FinStat kompletný sprievodca pre dešifrovanie financií firiem. FinStat je online platforma, ktorá umožňuje komplexnú analýzu slovenských firiem. Ponúka širokú škálu informácií, ktoré vám pomôžu posúdiť ich finančnú stabilitu, výkonnosť a celkovú kondíciu. V tomto blogu sa ponoríme do sveta FinStatu a naučíme sa, ako ho efektívne využívať na informované obchodné rozhodnutia.

Viac info

Dáta na FinState pochádzajú z oficiálnych registrov a verejne dostupných zdrojov slovenských firiem. Platforma tieto údaje zhromažďuje, konvertuje do ľahko pochopiteľného formátu a prezentuje ich prehľadným spôsobom. Hoci FinStat usiluje o maximálnu presnosť, je dôležité si uvedomiť, že v praxi sa môže vyskytnúť mierna nespresnosť v dôsledku aktualizácií a zmien v reportovaní zo strany e-commerce firiem.

Kľúčové informácie o firme na FinState

FinStat ponúka širokú škálu informácií o firmách, vrátane:

 • Základné údaje: Názov firmy, sídlo, IČO, právna forma, kontaktné informácie
 • Finančné výsledky: Tržby, zisk, hrubá marža, čistý zisk, ROE (rentabilita vlastného kapitálu), ROA (rentabilita aktív)
 • Výkaz ziskov a strát: Podrobný prehľad príjmov a výdavkov firmy
 • Súvaha: Prehľad aktív a pasív firmy
 • Vlastnícka štruktúra: Informácie o vlastníkoch a riadiacich orgánoch firmy
 • História firmy: Kľúčové míľniky a udalosti v histórii firmy

Rozdiel medzi tržbami a ziskom

Je dôležité rozlišovať medzi tržbami a ziskom. Tržby predstavujú celkový objem príjmov firmy z predaja tovaru alebo služieb. Zisk je naproti tomu čistý príjem, ktorý zostane po odpočítaní všetkých výdavkov a nákladov. Inými slovami, zisk vyjadruje, koľko peňazí firma zarobila po tom, ako pokryje všetky svoje prevádzkové náklady.

Hĺbkové pochopenie ziskovosti

FinStat vám umožňuje analyzovať ziskovosť firmy z rôznych uhlov pohľadu:

 • Čistý zisk: Celkový zisk, ktorý firma dosiahla po odpočítaní všetkých výdavkov a daní.
 • Hrubá marža: Ukazuje, aké percento z tržieb firma udrží po odpočítaní priamych nákladov na výrobu alebo nákup tovaru/služieb. Vyššia hrubá marža indikuje lepšiu efektivitu prevádzky. Optimalizácia PPC kampaní na maržu, ako dosiahnuť maximálny zisk
 • ROE: Meria rentabilitu vlastného kapitálu, t.j. aký úžitok firma generuje z peňazí investovaných vlastníkmi. Vyššia ROE naznačuje, že firma efektívne využíva svoj kapitál.
 • ROA: Meria rentabilitu celkových aktív firmy, t.j. aký úžitok firma generuje z celkových aktív, ktoré má k dispozícii. Vyššia ROA naznačuje, že firma efektívne manažuje svoje aktíva.

Výkaz ziskov a strát a súvaha: Dva kľúčové výkazy

 • Výkaz ziskov a strát: Poskytuje prehľad o tom, ako firma za určité časové obdobie (napr. rok, štvrťrok) zarobila a minula peniaze. Ukazuje príjmy z rôznych zdrojov, ako aj výdavky a náklady spojené s prevádzkou firmy.
 • Súvaha: Snímka finančnej pozície firmy v určitom okamihu (napr. ku koncu roka). Ukazuje, aké aktíva firma vlastní (napr. hotovosť, pohľadávky, zásoby, majetok) a aké má záväzky (napr. dlhy, splatné faktúry).

FinStat ELITE - presne cielené segmenty subjektov v datasetoch na mieru

Aktíva a pasíva firmy: Rozdiel a význam

 • Aktíva: Ekonomické zdroje, ktoré firma vlastní a využíva na svoju činnosť. Súvaha ich rozdeľuje na dve hlavné kategórie:
  • Dlhodobé aktíva: Majetok, ktorý má firmu k dispozícii dlhšie ako jeden rok (napr. budovy, stroje, pozemky)
  • Krátkodobé aktíva: Majetok, ktorý sa premení na hotovosť behom prevádzkového cyklu (napr. zásoby, pohľadávky)
 • Pasíva: Zdroje financovania firmy, ktoré tvoria jej záväzky voči iným subjektom. Súvaha ich tiež delí na dve hlavné kategórie:
  • Vlastný kapitál: Peniaze investované vlastníkmi firmy a nerozdelený zisk
  • Cudzí kapitál: Dlhy a záväzky firmy voči externým subjektom, ako sú banky, dodávatelia a veritelia
   • Dlhodobé záväzky: Dlhy, ktoré firma musí splatiť za dobu dlhšiu ako jeden rok (napr. bankové úvery, leasingové záväzky)
   • Krátkodobé záväzky: Dlhy, ktoré firma musí splatiť v rámci prevádzkového cyklu (napr. splatné faktúry od dodávateľov)

Vlastný kapitál verzus cudzí kapitál

Finančnú kondíciu firmy možno posúdiť aj analýzou pomeru vlastného kapitálu a cudzieho kapitálu. Vyšší podiel vlastného kapitálu naznačuje finančnú stabilitu a nezávislosť od externého financovania. Naopak, vysoký podiel cudzieho kapitálu môže indikovať vyššie riziko pre firmu, pretože je viac zaťažená splácaním dlhov.

FinStat ako nástroj pre informované rozhodnutia

FinStat je cenným nástrojom pre každého, kto chce získať komplexný prehľad o finančnej situácii a výkonnosti slovenskej firmy. Analýzou dát na FinState môžete robiť informovanejšie obchodné rozhodnutia, posúdiť potenciálnych partnerov a dodávateľov a získať konkurenčnú výhodu.

Nezabudnite: Finančné údaje sa môžu časom meniť. Pre získanie najaktuálnejších informácií odporúčame navštíviť webovú stránku FinStat a nahliadnuť do posledných dostupných dát o spoločnosti.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.