DevOps

Čo to znamená

DevOps, zloženina slov "Development" a "Operations", je prístup a systém určený k riadeniu softvérových procesov, ktorý spočíva v zjednocovaní vývoja a prevádzky aplikácií. Tento koncept sa zakladá na ekosystéme, kultúre a metodikách, ktoré podporujú synergickú spoluprácu medzi tímami zameranými na vývoj softvéru a tímami, ktoré sa starajú o jeho nasadenie a prevádzku. DevOps si kladie za cieľ zrýchliť procesy vývoja a nasadzovania softvéru, zatiaľ čo súčasne zvyšuje ich kvalitu a efektivitu s cieľom eliminovať chybovosť. Tento prístup umožňuje organizáciám flexibilnejšie reagovať na požiadavky trhu, znižovať chybovosť a zlepšovať spokojnosť zákazníkov prostredníctvom stálej integrácie a automatizácie postupov.

Viac info

Ekosystém DevOps zahŕňa širokú škálu prvkov, od nástrojov a technológií až po ľudí a procesy, ktoré spolupracujú na efektívnom vývoji a správe softvéru.

Prečítajte si praktické príklady tohto ekosystému, ktoré ilustrujú, ako sa rôzne komponenty a zainteresované osoby prepájajú v rámci DevOps:

Procesy v DevOps

Kontinuálne integrovanie (CI): Vývojári pravidelne nahrávajú zmeny kódu do centrálneho repozitára, kde sa automaticky spustia testy na overenie funkčnosti a spoľahlivosti kódu.

Kontinuálne doručovanie (CD): Po úspešnom prejdení testov sa kód automaticky presunie do testovacieho a následne do produkčného prostredia, čo znižuje čas potrebný na nasadenie nových funkcií.

Automatizované testovanie: Použitie nástrojov na automatizované vykonávanie testov na zabezpečenie kvality softvéru. Tento krok zahŕňa jednotkové testy, integračné testy, a funkčné testy.

Často využívané nástroje v DevOps

Jenkins: Nástroj na kontinuálne integrovanie, ktorý umožňuje automatizáciu zostavovania a testovania softvéru.

Docker: Platforma pre kontajnerizáciu, ktorá umožňuje vývojárom balenie aplikácií do kontajnerov, čo zabezpečuje konzistenciu prostredia počas vývoja, testovania a nasadenia.

Ansible: Nástroj na automatizáciu konfigurácie, ktorý zjednodušuje správu serverov a nasadenie aplikácií.

Zainteresované roly v infraštruktúre DevOps

Vývojári softvéru: Zodpovední za písanie, testovanie a údržbu kódu, Code-review, písanie automatických a seléniových testov.

Inžinieri pre prevádzku (Ops): Zabezpečujú, aby boli systémy a infraštruktúra dostupné a efektívne fungovali v produkčnom prostredí.

Bezpečnostní inžinieri (DevSecOps): Integrujú bezpečnostné postupy priamo do vývojových a prevádzkových procesov, čo zabezpečuje, že bezpečnosť je súčasťou každej fázy vývoja softvéru.

Projektoví manažéri: Definujú požiadavky na produkt, prioritizujú funkcie a zabezpečujú, aby vývojové tímy rozumeli obchodným cieľom.

Testeri: Zabezpečujú okrem automatizovaných spôsobov testovania aj ľudské, manuálne testovanie. Softvér alebo aplikáciu prechádzajú často iným, ako zaužívaným spôsobom tak, aby odhalili aj možné chyby v správaní aplikácie alebo kódu.

Spolupráca V DevOps prostredí je komunikácia medzi všetkými zainteresovanými stranami kľúčová. Pravidelné stretnutia, ako sú stand-upy alebo retrospektívy, pomáhajú udržiavať týmy v súlade a zamerané na spoločné ciele. Nástroje ako Slack alebo Microsoft Teams podporujú túto neustálu komunikáciu a spoluprácu. Tieto prvky ukazujú, ako DevOps integruje ľudí, procesy a technológie na podporu rýchleho, ale stabilného vývoja softvéru a jeho nasadenia v dynamickom a vysoce konkurenčnom prostredí.

Ako pristupujeme k DevOps v ui42

DevOps je kľúčovou stratégiou v udržaní celého chodu vývoja a následného supportu projektov našich klientov s jasnými a záväznými nastavenými pravidlami, ktoré sú pre obe strany - tak ako pre klienta, rovnako aj pre agentúru - zárukou systematickosti a udržateľnosti. DevOps do veľkej miery je vo vzťahu s našimi klientami manažment systémom, v ktorom garantujeme dodržiavanie SLA , poskytovanie dohodnutých developerských kapacít, dodržiavať termíny (DDL), udržiavať systém, zachovávať Projektový manažment, či Release manažment. 

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.