CSR & ESG

Čo to znamená

CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social, and Governance) sú oba koncepty súvisiace s podnikateľskou etikou a udržateľnosťou, pričom medzi nimi existujú rozdiely v prístupe a zameraní. Najhlavnejším rozdielom je to, že zatiaľ čo CSR aktivity sú čisto dobrovoľné, formálne ESG reguluje EÚ a od budúceho roka budú povinné pre podnikateľské subjekty.

Viac info

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR sa týka zodpovednosti firiem a podnikateľských subjektov za ich dopady na spoločnosť a životné prostredie. Ide o široký koncept, ktorý zahŕňa dobrovoľné aktivity nad rámec zákonných povinností s cieľom prispieť k udržateľnému rozvoju. 

CSR je často chápaná ako dobrovoľná činnosť, kde firmy vykonávajú iniciatívy, ktoré zlepšujú spoločenský alebo environmentálny blahobyt a zameriavajú sa na širokú škálu aktivít vrátane filantropie, dobrovoľníckych programov, etického správania, a podpory komunitných projektov.

CSR reporty sú často dobrovoľné a nemusia byť štandardizované. Firmy môžu zdieľať svoje CSR aktivity prostredníctvom rôznych kanálov bez jednotnej štruktúry. Ide čisto o dobrovoľné akvitity, ktorými firmy dokazujú, že sú si vedomé svojej spoločenskej zodpovednosti.

Environmental, Social, and Governance (ESG)

Skratka ESG je používaná na hodnotenie a popisovanie toho, ako podniky riadia riziká a príležitosti spojené s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi (governance) faktormi. ESG kritériá sú stále viac integrované do investičných rozhodnutí a sú regulované. ESG je často chápaná ako súbor štandardizovaných metrík a kritérií, ktoré sú dôležité pre investorov a iných zainteresovaných strán pri hodnotení výkonnosti a rizík spoločností.

ESG sa špecificky zameriava na tri hlavné oblasti:

  • Environmentálne: Riadenie zdrojov, znižovanie emisií, udržateľné praktiky.
  • Sociálne: Pracovné podmienky, ľudské práva, komunitné vzťahy.
  • Riadiace (Governance): Podniková etika, transparentnosť, zloženie predstavenstva, dodržiavanie predpisov.

    SG reporty sú často súčasťou finančných správ a sú štandardizované podľa medzinárodných noriem, ako sú GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), alebo TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). ESG reporting je čoraz viac požadovaný investormi a regulačnými orgánmi.

Hlavné rozdiely medzi CSR a ESG

  • Prístup a záväzok: CSR je často dobrovoľná a zameraná na široké spektrum aktivít, zatiaľ čo ESG je viac štruktúrovaná, zameraná na konkrétne oblasti a často súčasťou formálnych investičných kritérií.
  • Zameranie a rozsah: CSR môže zahŕňať rôzne iniciatívy, ktoré nemusí byť vždy merateľné alebo štandardizované, zatiaľ čo ESG sa zameriava na merateľné kritériá, ktoré sú dôležité pre hodnotenie výkonnosti spoločností.
  • Reporting a transparentnosť: ESG reporting je viac štandardizovaný a vyžadovaný investormi a regulačnými orgánmi v EÚ, zatiaľ čo CSR reporting je často menej formálny a dobrovoľný.

V podstate, kým CSR predstavuje širší prístup k zodpovednosti firiem voči spoločnosti a životnému prostrediu, ESG poskytuje konkrétny rámec a metriky na hodnotenie a reportovanie tejto zodpovednosti, často s dôrazom na finančnú a investičnú perspektívu. Môžeme tak povedať, že CSR je súčasťou ESG.

Faktor, ktorý obe tieto iniciatívy spája je spoločenská zodpovednosť za to, čo tu po nás zostane. A v akom stave to zostane pre budúce generácie. Stále čoraz viac ľudí, zákazníkov aj zamestnancov reflektuje na ESG aktivity, a podľa nich si vyberá produkt pri nákupe, alebo svojho zamestnávateľa. Typické je to hlavne pre Generáciu Z.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.