Hovoriace weby a ich prístupnosť pre osoby so zrakovým postihnutím

Hovoriace weby a ich prístupnosť pre osoby so zrakovým postihnutím

Médiami nedávno prebehla informácia o tzv. „hovoriacich weboch“, teda funkcionalite, ktorá dokáže prečítať syntetizovaným hlasom vopred určenú časť stránky. Na prvý pohľad zaujímavé, no nám od začiatku nebola úplne jasná oslovená cieľová skupina.

Keď prišli prvé požiadavky na implementáciu „hovoriacich webov“, pre lepšie vyjasnenie problematiky sme oslovili predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, p. Branislava Mamojku. Aj napriek zrakovému hendikepu je aktívnym používateľom webu a spoločne sa stretávame na zasadnutiach pracovných skupín pre tvorbu štandardov prístupnosti. Tu je jeho vyjadrenie k problematike „hovoriacich webov“:

Hovoriace weby a ich prístupnosť pre osoby so zrakovým postihnutím

Branislav Mamojka

Stále častejšie sa vyskytuje na webových sídlach možnosť zmeny veľkosti písma a čítania textov na stránke pomocou syntetickej reči. Sú to užitočné funkcie pre ľudí s miernejšími poruchami zraku a s problémami čítania. Šíria sa však aj predstavy, že tieto funkcie zabezpečujú prístupnosť webových sídiel a ich obsahu nevidiacim a ťažšie slabozrakým osobám, čo nie je pravda. Samotná možnosť zmeny veľkosti písma a prečítania vybraného článku alebo časti web stránky syntetickou rečou nezabezpečujú prístupnosť webového sídla a jeho obsahu tak ako je požadovaná odporúčaniami WCAG 2.0 a výnosom MF SR 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Treba si uvedomiť, že každý používateľ si musí najprv zapnúť počítač, spustiť prehliadač a otvoriť si požadovanú webovú stránku. Až na tejto webovej stránke si môže nastaviť požadované zväčšenie, vybrať článok, ktorý chce čítať a spustiť čítanie. To ťažšie slabozraké a nevidiace osoby nedokážu bez asistenčných technológií ako sú programy na zväčšené zobrazovanie a/alebo programy nazývané čítačky obrazovky s výstupom v syntetickej reči. Pre tieto osoby zostávajú takto vybavené web sídla stále neprístupnými ak nemajú k dispozícii príslušné asistenčné technológie. Ak ich však majú potom nepotrebujú vo webovom sídle zabudovanú funkciu zväčšovania a funkciu čítania. Tieto funkcionality im poskytujú ich asistenčné technológie na podstatne vyššej úrovni, vrátane možnosti individuálneho prispôsobenia potrebám konkrétneho používateľa. Samozrejme, podmienkou uspokojivého fungovania asistenčných technológií je dizajn web sídla vyhovujúci požiadavkám výnosu MF SR 55/2014.

Ak zrakové schopnosti používateľa sú natoľko zachované, že je schopný po zapnutí počítača spustiť prehliadač, vyhľadať a otvoriť požadované webové sídlo  a používať ovládacie prvky na zmenu zväčšenia písma a/alebo spustenie čítania, potom môžu byť uvedené funkcie pre neho užitočné.

Funkcia umožňujúca zmenu veľkosti písma umožňuje nastaviť len jeden z parametrov potrebných pre slabozrakých ľudí. Často však nezväčšuje všetko, napr. panely s ovládacím i prvkami. Pre niektorých ľudí je potrebná aj zmena typu písma, farieb, kontrastu, pohybu po texte atď. Čítanie textu z obrazovky syntetickým hlasom môže byť užitočné tiež pre mierne slabozraké osoby, ktoré si ho dokážu spustiť na vybranom texte. Má to zmysel pre zmiernenie únavy z čítania zrakom, ale aj napr. pre dyslektikov. Obvykle však nie je možné regulovať rýchlosť reči a jej ďalšie parametre zvyšujúce zrozumiteľnosť.

Z uvedených dôvodov považujeme tieto funkcie za užitočné len pre používateľov s oslabeným zrakom, miernou slabozrakosťou, zvýšenou unaviteľnosťou pri práci s počítačom, pre osoby s poruchami čítania a pod. Neriešia však prístupnosť pre osoby s reálnou úrovňou slabozrakosti a pre nevidiacich.

Obávame sa, že neprimerane pozitívnou propagáciou týchto funkcií a ich významu pre nevidiace a slabozraké osoby medzi verejnosťou a v médiách by mohli niektorí majitelia webových sídiel získať dojem, že ich zavedenie je dostatočné na zabezpečenie prístupnosti ich webového sídla pre osoby so zrakovým postihnutím.

Existujú iniciatívy poskytujúce on-line službu sprostredkujúcu prístup na webové sídla tretích strán pomocou syntetickej reči, ktorá je realizovaná na serveri poskytovateľa služby. Také riešenie poskytuje napr. www.friendlyvox.com. Táto služba však sprístupňuje len konkrétne webové sídla (presnejšie ich vybrané časti), ktoré musia byť poskytovateľom služby permanentne spracovávané so súhlasom ich majiteľa. Teda ani táto služba nenahrádza asistenčné technológie. Poskytuje len určitý vybraný okruh informácií a obmedzený okruh funkcií na manipuláciu s nimi, nie však slobodu výberu informácií z internetu. Vyžaduje aj trvalé pripojenie na internet, teda neumožňuje off-line prácu na vlastnom počítači.

Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Toto vyjadrenie sa snažíme chápať skôr pozitívne ako negatívne. Určite nám pomôže lepšie vysvetliť prípadným záujemcom o implementáciu, ktorým návštevníkom funkcionalita pomôže a pre koho je len veľmi slabo využiteľná.

V ui42 sa okrem použiteľnosti webových stránok intenzívne venujeme aj prístupnosti webových sídiel. Táto téma je aktuálna hlavne pri weboch verejnej správy, ale netýka sa len jej. Sledujeme preto potrebnú legislatívu, pracujeme na auditoch, zúčastňujeme sa pracovných skupín a priamo sa podieľame na tvorbe štandardov prístupnosti.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.