Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1: Úvodné ustanovenia
1.1 Spoločnosť ui 42 spol. s r.o. so sídlom Sibírska 62, 832 01 Bratislava, IČO: 35 713 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 14226/B (ďalej len „spoločnosť ui 42“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ui 42 pri poskytovaní služieb (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“). VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou ui 42 a tretími osobami ako jej klientmi týkajúce sa poskytovania služieb spoločnosťou ui 42. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou ui 42 a jej klientom resp. klientom jej oprávneného zmluvného partnera a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch spoločnosti ui 42 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.ui42.sk.
1.2 VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j.účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

Článok 2: Definície pojmov
2.1 Služby znamenajú najmä nasledovné služby a práce poskytované alebo vykonávané spoločnosťou ui42 pre Objednávateľa na základe jeho objednávky:
- vytvorenie návrhov, realizácia, údržba, upgrade a update webových stránok,
- webhostingové služby s poskytovaním doplnkových služieb,
- podporné služby,
- programátorské služby.
Rozsah a druh Služieb je presne definovaný v Zmluve a/alebo Objednávke.
2.2 Produkt znamená konkrétny výsledok poskytnutej Služby vo vzťahu ku konkrétnemu Objednávateľovi, je to najmä webová stránka alebo prezentácia, počítačový program alebo aplikácia. Špecifikácia Produktu je uvedená v Zmluve.
2.3 Objednávateľ znamená klient spoločnosti ui42 resp. klient jej oprávneného zmluvného partnera, ktorému sa na základe Zmluvy zaviazala spoločnosť ui42 poskytnúť Služby.
2.4 Objednávka znamená písomnú objednávku Služieb spísanú Objednávateľom a akceptovanú spoločnosťou ui42, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené spoločnosťou ui 42.
2.5 Zmluva je zmluva o poskytnutí prác a služieb alebo akýkoľvek obdobný zmluvný vzťah medzi spoločnosťou ui 42 a Objednávateľom, uzatvorený v písomnej forme, na základe ktorého spoločnosť ui 42 poskytuje Objednávateľovi Služby; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP a prípadne VLP a Objednávka.
2.6 Zmluvné strany znamenajú spoločnosť ui 42 a Objednávateľa spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.
2.7 VLP sú Všeobecné licenčné podmienky spoločnosti ui 42, ktoré vydáva spoločnosť ui 42 a ktoré upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou ui42 a tretími osobami týkajúce sa využívania autorských práv a práv priemyselného vlastníctva, ktorých vlastníkom je spoločnosť ui 42. VLP sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch spoločnosti ui 42 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.ui42.sk.
2.8 Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2.9 Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2.10 Cenník znamená cenník Produktov a Služieb spoločnosti ui 42.

Článok 3: Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Ak v Zmluve nie je uvedené inak, spoločnosť ui42 nie je oprávnená poskytovať a ďalej šíriť Produkt a ani podklady, ktoré dostala od Objednávateľa pri poskytovaní Služieb alebo na vytvorenie Produktu.
3.2 Spoločnosť ui 42 sa zaväzuje poskytovať Služby a vykonávať práce na Produkte podľa dohodnutého časového harmonogramu riadne a v požadovanej kvalite.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje dodávať spoločnosti ui 42 podklady pre poskytovanie Služieb a vykonávanie prác na Produkte vo formáte a podľa časového harmonogramu dohodnutého v Zmluve a/alebo Objednávke a poskytovať spoločnosti ui 42 nevyhnutnú súčinnosť.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť spoločnosti ui42 dohodnutú cenu za poskytnuté Služby a/alebo vytvorený Produkt.

Článok 4: Trvanie Zmluvy, ukončenie Zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
4.2 Zmluvu je možné ukončiť:
4.2.1 Písomnou dohodou Zmluvných strán;
4.2.2 Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede. Počas plynutia výpovednej lehoty sa Zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť plynulé plnenie podľa Zmluvy, ak nebude dohodnuté inak;
4.2.3 Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy podstatným spôsobom.
4.3 Písomná výpoveď resp. písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu tejto Zmluvnej strany, ktorú táto Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane.

Článok 5: Cena za Služby a Produkt
5.1 Cena za Služby a/alebo Produkt je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny je uvedená v Zmluve. Pri opakujúcom sa plnení a pri hodinovej cene uvedenej v Zmluve bude prílohou faktúry prehľad vykonaných prác v priebehu daného fakturačného obdobia.
5.2 Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v Zmluve, Objednávke, prílohách a Cenníku sú uvádzané bez DPH.
5.3 Spoločnosť ui 42 si vyhradzuje právo zmeniť Cenník, pričom sa však zaväzuje nezmeniť cenu vo vzťahu k Objednávateľovi na vyššiu, ako účtuje ostatným svojim zákazníkom za porovnateľné služby.
5.4 Spoločnosť ui 42 sa zaväzuje minimálne jedenkrát ročne vykonať revíziu Cenníka.
5.5 Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.ui42.sk.
5.6 Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr prijaté Objednávky, pokiaľ v nich nie je uvedené inak.

Článok 6: Platobné podmienky
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať spoločnosti ui 42 dohodnuté ceny na základe faktúr vystavených spoločnosťou ui 42 najneskôr do 14 dní odo dňa ich doručenia.
6.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy je spoločnosť ui 42 oprávnená požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a pri omeškaní presahujúcom 30 dní je spoločnosť ui 42 oprávnená dočasne, až do zaplatenia fakturovanej sumy, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb resp. vykonávanie prác, pričom sa v takom prípade primerane posúvajú všetky dohodnuté termíny ukončenia a odovzdania prác.
6.3 Ak v Zmluve nie je uvedené inak a časový harmonogram poskytnutia Služieb resp. vykonania prác na Produkte nepresahuje jeden mesiac, spoločnosť ui 42 vystaví faktúru na dohodnutú cenu po poskytnutí Služieb resp. po prevzatí vytvoreného Produktu Objednávateľom.
6.4 Ak v Zmluve nie je uvedené inak a časový harmonogram poskytnutia Služieb resp. vykonania prác na Produkte presahuje jeden mesiac, celková suma podľa Zmluvy sa rozdelí na dve časti v pomere 75% a 25%. Prvá časť vo veľkosti 75% z celkovej sumy sa rozdelí pomerne na celú dobu poskytovania Služieb resp. vykonania prác na Produkte podľa časového harmonogramu a spoločnosť ui 42 mesačne vystavuje faktúry s čiastkami zodpovedajúcimi podielu vykonanej práce za daný mesiac na celkovej práci. Spoločnosť ui 42 vystaví faktúru na zostávajúcu časť vo veľkosti 25% z celkovej sumy po prevzatí Produktu Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ nedodá do 10 pracovných dní pripomienky k odovzdanému predmetu zmluvy, Dodávateľ môže fakturovať zvyšnú sumu.

Článok 7: Odovzdanie, reklamácie
7.1 Spoločnosť ui 42 poskytne Služby resp. odovzdá Produkt Objednávateľovi v čase, mieste a forme uvedenej v Zmluve.
7.2 Objednávateľ odovzdá spoločnosti ui 42 potrebné podklady pre poskytnutie Služieb resp. vykonanie prác na Produkte v čase, mieste a forme uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke. Ak podklady nezodpovedajú špecifikácii alebo sú dodané po termíne uvedenom v Zmluve a/alebo Objednávke, spoločnosť ui 42 je oprávnená primerane posunúť termín poskytnutia Služieb resp. odovzdania Produktu.
7.3 Objednávateľ a spoločnosť ui 42 spíšu o odovzdaní Produktu osobitný preberací protokol, ktorý tvorí prílohu k poslednej faktúre vystavenej na základe predmetnej Objednávky.
7.4 Spoločnosť ui 42 sa zaväzuje odovzdávaný Produkt upraviť resp. opraviť podľa požiadaviek Objednávateľa stanovených v špecifikácii prác a služieb,. Ak Produkt nezodpovedá špecifikácii Objednávateľa ani po úprave, či oprave, alebo nie je odovzdaný v dohodnutom termíne z dôvodov na strane spoločnosti ui 42, s výnimkou prípadov vyššej moci, ktoré nastali na strane spoločnosti ui 42, má Objednávateľ právo jednotlivú Objednávku zrušiť, alebo Produkt prevziať a uplatniť si nárok na zľavu z ceny primeranú oneskoreniu dodania Produktu.
7.5 V prípade technickej poruchy, ktorá spoločnosti ui 42 znemožní poskytnutie Služieb resp. dodanie Produktu Objednávateľovi v dohodnutom čase, budú Služby resp. Produkt po vzájomnej dohode odovzdané náhradným spôsobom na náklady tej Zmluvnej strany, u ktorej technická porucha vznikla.

Článok 8: Zodpovednosť za škodu, záruky
8.1 Zodpovednosť za škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.2 Spoločnosť ui 42 poskytuje na Produkt záruku na jeho funkčnosť. Chyby Produktu, ktoré nezodpovedajú Špecifikácii uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke, zistené do 12 mesiacov po jeho odovzdaní, spoločnosť ui 42 odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Ak nie je uvedené v Zmluve inak, na Produkt sa neposkytuje žiadna ďalšia záruka. Riziko vyplývajúce z používania Produktu znáša Objednávateľ, ktorý je tiež zodpovedný za prípadné porušenie autorských práv, práv priemyselného vlastníctva a iných práv tretích osôb, ak k tomuto porušeniu práv došlo v dôsledku použitia podkladov poskytnutých spoločnosti ui 42 Objednávateľom.
8.3 Spoločnosť ui 42 nebude v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane, okrem iného, škody zo straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek finančnej škody), ktoré vyplynú z používania či z nemožnosti použiť Produkt, a to aj vtedy, keď bola spoločnosť ui 42 upozornená na možnosť takejto škody.

Článok 9: Spoločné ustanovenia
9.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
9.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

Článok 10: Záverečné ustanovenia
10.1 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
10.2 Spoločnosť ui 42 si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto Podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke www.ui42.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.
10.3 Podmienky nadobúdajú účinnosť najskôr po 5 dňoch odo dňa ich zverejnenia podľa bodu 10.2 týchto Podmienok.
10.4 Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito Podmienkami. Pôsobnosť týchto Podmienok alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou účastníkov Zmluvy.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2006.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.