Internet a digitálne technológie menia náš svet vo všetkých oblastiach života a stali sa každodennou súčasťou všetkých smerov podnikania. Internet ponúka nekonečné digitálne možnosti, ľudia aj podniky v EÚ sa však každý deň stretávajú s mnohými prekážkami a poskytovanie digitálnych služieb sa príliš často končí na hraniciach štátov.

Európa preto musí využiť digitálnu revolúciu a poskytnúť občanom a podnikom príležitosti v digitálnom odvetví. Ako? Využitím sily jednotného trhu EÚ. Cieľom jednotného digitálneho trhu je odstrániť regulačné obmedzenia a konečne vytvoriť z 28 vnútroštátnych trhov len jeden.

Pýtate sa, prečo potrebujeme jednotný digitálny trh? Aké výhody  by mohol priniesť do nášho hospodárstva?

Podpredseda EK pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip tvrdí: „Cezhraničný obchod podnikov, najmä tých najmenších, môže rásť cez hranice pri nižších nákladoch vďaka spoločnému súboru pravidiel EÚ namiesto spleti vnútroštátnych zákonov. Začína sa formovať jednotný digitálny trh, ktorý zlepší život ľudí, v ktorom sú digitálne technológie všadeprítomné.”

Preto komisia navrhla 16 iniciatív na realizáciu jednotého digitálneho trhu  pre Európu, čím spĺňa jednu zo svojich hlavných priorít. Tieto iniciatívy sú rozdelené do troch prioritných oblastí dôležitých pre vybudovanie jednotného digitálneho trhu dostupného pre všetkých občanov EÚ.

Tri piliere tvoria:

I. pilier: Lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám v celej Európe

II. pilier: Vytváranie vhodných a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb

III. pilier: Maximalizácia rastového potenciálu digitálneho hospodárstva

V tomto článku sa budeme ďalej venovať stratgégiám 1. piliera - teda zabezpečeniu jednoduchšieho prístupu k tovarom a službám na internete pre spotrebiteľov a podpore online podnikaniu firiem v rámci trhu EÚ.

V čom vidí EÚ riešenie?

Predovšetkým odstrániť kľúčové rozdiely medzi online a offline svetom a prelomiť bariéry v cezhraničných online aktivitách.

To znamená:

-> odstránenie prekážok cezhraničného elektronického obchodu v EÚ, kam patrí rozdrobený právny rámec v oblasti zmluvného práva spotrebiteľov

-> znížiť v súčasnosti neprimerane vysoké náklady pre spoločnosti (najmä malé a stredné podniky)

-> posilnenie práv spotrebiteľov na internete, čím sa zvýši ich dôvera pri online nákupe z inej krajiny

A ako to chce dosiahnuť?

Prinášame Vám opatrenia navrhnuté EK, ktoré by mali uľahčiť  podmienky podnikania a nakupovania v rámci jednotného trhu EÚ a umožniť využitie potenciálu elektronického obchodu naplno:

Cenovo dostupné doručovanie zásielok

Prieskumy ukázali, že až 62% podnikov realizujúcich online predaj pokladá za značný problém práve vysoké náklady na doručovanie tovaru. Cieľom tejto iniciatívy je podporovať cenovo dostupné, cezhraničné poštové služby najvyššej kvality, a tým budovať dôveru spotrebiteľov, zvyšovať účinosť a cenovú dostupnosť a atraktivitu nakupovania v iných krajinách EÚ.

Zjednodušenie podmienok cezhraničného elektronického obchodovania

To zahŕňa harmonizované pravidlá EÚ týkajúce sa zmlúv a ochrany spotrebiteľov pri nákupe cez internet -  či už ide o fyzický tovar alebo digitálny obsah. Zámerom EÚ je zaviesť pravidlá pre jednoduchší cezhraničný elektronický obchod najmä pre malé a stredné podniky.

Výhodou pre spotrebiteľov je rozšírenie práv a ponúk, podniky budú zase ľahšie predávať do iných krajín EÚ. Tieto opatrenia by mali podľa očakávaní EÚ podporiť zvyšovanie počtu obchodov zameraných na medzinárodný online predaj tovarov či služieb a zvýšiť dôveru k nákupu a predaju z iných krajín EÚ.

Je zarážajúce, že:

Len 12 % maloobchodníkov v EÚ umožňuje predaj cez internet spotrebiteľom do iných krajín EÚ, vo svojej vlastnej krajine však túto službu ponúka trikrát toľko (37 %) predajcov.

Vykreslenie súčasnej situácie a možného zlepšenia v číslach:

Revízia smerníc o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii

Cieľom skúmania a kontroly smerníc je posúdiť, či je potrebné rozšíriť rozsah ich pôsobnosti na rozhlasové a televízne organizácie sprostredkujúce online vysielanie a preskúmať, ako posilniť cezhraničný prístup k vysielacím a rozhlasovým službám v Európe.

Odstránenie geografického blokovania

Geo-blokovanie predstavuje diskriminačnú prax používanú na obchodné účely, keď internetoví predajcovia blokujú spotrebiteľom prístup na webovú stránku z dôvodu ich geografickej polohy alebo ich presmerujú na miestny obchod s odlišnými cenami. Mnohí Európania následne nemôžu využívať online služby v iných krajinách EÚ. Tieto problémy často nastávajú bez akéhokoľvek dôvodu, EÚ chce preto odstrániť takýto typ diskriminácie, ktorá rozhodne nepatrí na jednotný trh.Modernizácia autorského práva

Poslaním tejto iniciatívy je zmenšiť rozdiely medzi vnútroštátnymi režimami autorských práv a umožniť širší prístup k dielam na internete v celej EÚ, a to aj prostredníctvom ďalších harmonizačných opatrení. Znamená to zabezpečiť používateľom, ktorí kupujú filmy, hudbu alebo výrobky doma, ich využívanie aj pri cestovaní po celej Európe. Komisia sa bude tiež zaoberať úlohou internetových sprostredkovateľov vo vzťahu k dielam chráneným autorským právom. Cieľom je zabezpečiť rovnováhu medzi záujmami tvorcov a spotrebiteľov a zlepšiť prístup ľudí ku kultúrnemu obsahu na internete a podporiť tak kultúrnu rozmanitosť.  Súčasne sa vytvoria nové obchodné príležitosti pre umelcov i tvorcov obsahu. Komisia tiež posilní presadenie zákona na boj proti komerčnému porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Zjednodušenie režimov DPH

V súčasnosti musia malí obchodníci, ktorí by chceli obchodovať v inej krajine EÚ, vynaložiť ročne minimálne 5 000 EUR na dosiahnutie súladu s predpismi o DPH každého štátu, do ktorého chcú tovar dodávať. Snahou EÚ je znižovanie administratívnej záťaže podnikov v oblasti cezhraničného nákupu a predaja v iných krajinách EÚ, a to zjednodušením povinností týkajúcich sa DPH najmä pre malé a stredné podniky. Cieľom je, aby predajcovia fyzického tovaru aj do iných krajín využívali výhody jednotnej elektronickej registrácie a platby; a so spoločným prahom DPH, ktorý pomôže menším podnikom pri internetovom predaji. EÚ tak umožní znížiť záťaž spôsobenú rôznymi režimami DPH a pomôcť k jednoduchšej a efektívnejšej výmene tovaru medzi obchodníkmi z rôznych štátov.  

Tieto návrhy by mali priniesť úžitok celej európskej ekonomike:

-> Podľa odhadov s predajom zákazníkom v iných členských štátoch začne viac ako 122.000 spoločností

-> Celkový počet spotrebiteľov nakupujúcich cez internet z iných krajín EÚ by mohol dosiahnuť až 70 miliónov

-> Z dôvodu nižších spotrebiteľských cien sa v EÚ očakáva rast spotreby o 18 miliárd eur

->  HDP 28-člennej únie by sa mohol v porovnaní so súčasnou úrovňou zvýšiť o 4 miliardy eur.

A aký prínos prinesú pre slovenské podniky a spotrebiteľov?

1. V súčasnosti Len 10 % slovenských maloobchodníkov predáva svoj tovar online do inej krajiny EÚ

->  hlavný prínos týchto návrhov pre biznis spočíva v tom, že obchodník nebude skúmať právne predpisy v každom členskom štáte, kde chce predávať svoj tovar cez internet. Tým sa preňho prirodzene otvára väčší trh.

2. Na Slovensku  dnes nákup cez internet využíva len 20 % zákazníkov. 3 z 10 spotrebiteľov uvádzajú, že ich odrádzajú také veci ako nedodanie tovaru, dodanie nesprávneho alebo chybného tovaru, reklamácie, čo spadá pod zmluvné právo. Podobne je to podľa jeho slov aj s cezhraničným predajom digitálneho obsahu ako sú softvéry, antivírusové programy, hry či služby typu Netflix.

-> vďaka návrhom sa sprísnia právne predpisy na ochranu spotrebiteľov pri cezhraničnom elektronickom obchode, umocní sa poznanie spotrebiteľských práv v rámci celej EÚ a zákazníci tak získajú väčšiu dôveru v cezhraničné online nákupy.

Projektový tím jednotného digitálneho trhu začne realizovať tieto rôzne opatrenia do konca roka 2016. S podporou Európskeho parlamentu a Rady by sa jednotný digitálny trh mal dokončiť čo najskôr.