V spolupráci s klientom sme pripravili riešenie na modifikáciu reklamných textov cez skript priamo v Google Ads. Vo svete rýchloobrátkového predaja má teraz obrovskú výhodu oproti konkurencii. Reklamné texty si vie zmeniť sám, podľa svojich preferencií a najmä v aktuálnom čase.  

Case study: Google Search Ads, automatizácia promo akcií 

Topankovo.sk je jeden z najväčších módnych e-shopov na Slovensku. 

Popis situácie: Topankovo.sk sa na nás obrátilo s výzvou zefektívnenia Google Ads kampaní ako i výnosov z nich. Vďaka tejto príležitosti a otvorenej komunikácii s Topankovo.sk sme mohli vytvoriť zaujímavé riešenie, ktoré prinieslo e-shopu veľmi zaujímavé výsledky. 

Výzvou pre tím ui42 digital bolo zefektívniť čas strávený správou kampaní a práce s nimi vo vyhľadávacej sieti (Google Search Ads). Pôvodný účet s 1727 kampaňami mal tendenciu obsahovať duplicity, chyby, neefektívne kampane a bidding. Časté zmeny špeciálnych promo akcií klienta boli časovo náročné. Hlavnou úlohou a výzvou bolo zjednodušiť štruktúru kampaní a vytvoriť nástroj na mieru, ktorý by zjednodušil manažment špeciálnych promo akcií.

Topankovo_case studies_ google ads

Riešenie: 

Vychádzajúc z predajného potenciálu, historických dát, kľúčových slov a typov produktov sme vytvorili stratégiu pre radikálne zjednodušenie Google Search Ads štruktúry.  Otvorili sa tým možnosti pre automatické riešenia ponúkania cien Google (bidding). Ďalej sme vyvinuli špeciálne rozhranie pre správu promo akcií. Vďaka čomu môže klient podľa potreby a v reálnom čase ľahko a najmä hromadne importovať nové marketingové texty priamo do produktových kampaní. Klientovi sme tak umožnili automaticky importovať aktuálne promo texty priamo do štruktúry kampaní, čo Topankovo výrazne ​​odlíšilo od konkurencie. 

Topankovo_case study_ui42 digital

Ukážka toho, ako Googlesheet tabuľka, ktorá v prepojení priamo na GoogleAds vytvorila pre klienta rozhranie na aktualizovanie akcií a výpredajov bez potreby kontaktovať nášho PPC špecialistu. Klient môže aktualizovať svoje reklamné kampane v podstate ihneď a “od stola”.

Topankovo_case study_ui42 digital

Výsledky:

Výnosy z non-brand Google Ads medziročne vzrástli o 191%. Návratnosť výdavkov v non-brand kampaniach sa zvýšila z 249,72% na 401,87% v dôsledku našich zmien. Počas spolupráce od 12/2018 do 05/2019 klient vytvoril 47 špeciálnych promo akcií, ktoré boli automaticky importované do štrukúry Google Ads účtu. 

Topanakovo case study_google ads

(1) Zníženie počtu kampaní z viac ako 1727 na 26 a zjednodušenie štruktúry reklamnej skupiny. (2)Údaje boli zozbierané počas sledovaného obdobia od 12/2018 do 05/2019. Medziročné výsledky boli porovnané s rovnakým obdobím, ale z predchádzajúceho roka.

"Veľmi si vážime výkonovo orientovaný prístup ui42 digital. Najviac si ceníme inovatívne nápady a nikdy sa nevzdávajúci prístup k výzvam. Sme presvedčení, že najlepší spôsob, ako sa odlíšiť od silnej konkurencie, je udržať iskrivú chémiu medzi marketingovým oddelením a tímom výkonnostnej agentúry. Vďaka tejto výnimočnej tímovej práci sa nám podarilo prekročiť náš ročný cieľový výnos. " Marcel Milo, Marketingový manažér Topankovo.sk

Po úspešnej implemetnácii, sme aplikovali toto riešenie aj na maďarskom a českom trhu.   

Kto zastrešoval projekt Topankovo

Martin Matuška. Projektový manažér a digital marketingový konzultant, ktorý miluje startupy, e-commerce, data-driven marketing a rád sa učí nové veci. Zisti viac o Martinových projektoch. 

Martin Matuska_ui42 digital

Aká je Martinova tajná ingrediencia? 

Vymyslieť riešenie, ktoré ušetrí čas klientovi a pomôže mu najmä s exekúciou rýchlomeniacich sa kampaní. Vymysleli sme riešenie, ktoré klient vysoko oceňuje. Do tabuľky dopĺňa aktuálne promo akcie - čo chce komunikovať a odkedy. Určí v akej kategórii je daná akcia platná. Štruktúra účtu je urobená podľa predajných kategórií na webe, aby to bolo jasnejšie a jednoduchšie na výber kategórie. Následne sa tieto promá automaticky stiahnu scriptom a nahrajú sa do reklám v relevantných kategóriách a to plne automaticky.

Spojte sa s nami, radi vám pomôžeme aj s vašim projektom

Ukážte nám váš projekt a pobavme sa o potenciáli jeho rastu. Poradíme vám, v ktorej oblasti online marketingu by váš e-shop mohol zaznamenať výrazný rast, alebo pokles na nákladovosti. 


English: Topankovo is one of the biggest online fashion stores in Slovakia.

The challenge

The challenge for ui42 team was to decrease maintenance and develop time spent on Search Ads campaigns. Besides that, account with 1727 campaigns tended to include duplicities, errors, inefficient campaign management and bidding. Frequent special promotions consisted of many time consuming changes in ads. The main task was to simplify the structure1 and to create tailored tool for easy management of special promotions.

The approach

Based on historical data, keywords, products and sales potential we created and executed a strategy for radical simplification of client's Search Ads structure. It opened possibilities for automated Google bidding solutions. Moreover, we developed interface solution for special promotion management. Thanks to this client could easily batch import new marketing texts directly to the product campaigns, according to the relevance and in real time. The possibility to automate seasonal marketing texts into campaign structure further distinguished Topankovo from competitors.

The results

Non-brand Google Ads revenue raised by 191% YoY2. ROAS in non-brand campaigns went up from 249,72 % to 401,87 % due to our changes. During the cooperation, client created 47 special promotions, which were automatically transferred to the account.

(1) Decreasing number of campaigns from more than 1727 to 26 and simplifying the ad group structure.

(2)The data was collected over the focus period from 12/2018 until 05/2019. YoY results were compared with same period of time but from previous year.

Marcel Milo, Marketing Manager, Topankovo

"We highly regard the performance oriented mindset of ui42 digital. What we appreciate the most are the innovative ideas and never giving up attitude towards challenges. We believe that the best way to differentiate from strong competition is to keep sparkling chemistry between marketing department and performance agency crew. Thanks to this exceptional teamwork we managed to exceed our year over year target revenue." 

Contact us

Show us your project and let's talk about its growth potential. We will advise you areas of ​​online marketing, where your e-shop could see a significant increase in turnover, or decrease in cost. 

SPOJTE SA S NAMI KVÔLI KONZULTÁCII